خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

  ا ز این د نیا ی  دیوا نه د یو ا نه ا قتصاد ا مر و ز ما؟؟؟

  ا ی د ل؟؟؟دیوانه تر شو؟؟؟ د یوا نه تر شو؟؟؟ دیوانه تر

   شو ؟؟؟

   

  خدا ر حمتت کند آ یت ا لله کا شانی که در فهم و کما ل برای امثال من که

  در زمان  تو جوان بودیم وامروزتعداد ا ندکی ا ز ما بر گرفته از دانش

  تو بزرگ مرد با قیمانده ایم چه آیت بی بدیلی بود ی یا  دت بخیر


   

  تعجب نکنید تا مات نمی بافم مطالبی بسیار عظیمی را در این مقالات

  خواهم نبشت که اگر توجه نشود چنان زلزله ده ر یشتری درا قتصاد

  ایران رخ خواهد دادکه بطو ر قطع ویقین سیحو نیسم لانه سا خته در

  امریکا را خو شنو د تر از ا مروزش خواهد نمود ؟؟؟


   

  آ یت ا لله کا شانی برای بعضی ها تکیه کلام بی سواد را ا نتخاب کر ده

  بو دنداین مرد بزرگ با پدر بزرگ مادری من مرحوم حاج شیخ ا حمد

  حا ج ملا حاجی دوستی دیرینه داشتند و اغلب در ایام عا شورا ی

  حسینی در منزل ایشان حضور می یا فتند رو زی خدمت ا یشان چای گذ

  ا ر دم  بالبخند فر مودند بی سواد چند دفعه بگو یم چای پر رنگ نمی

  خورم    با لبخند جواب دادم حضرت آ قا من مد رسه میروم و سواد دارم

  جواب د ا د ند خواندن و نو شتن تعلیم وتر بیت ا ست سواد را تعلیم

  نمیدهند سواد ذاتی میباشد عرض کردم بیشتر تو ضیح د هیدگفتند معنی

  سواد رو نبشت ا ست مانند سواد مصدق ا سناد و مدارک عزیزم هر

  انسانی که بدنیا می آید از پا رینه های بسیاردر مغز خودش یا سواد را

    د ا رد یاندارد وربطی به آ موزش پرورش نداردما نند شخصی که  با

  صطلاح پر و فسور هم میشود ولی بمب ا تمی میسا زدود ر خد مت      

  جانیان حهان قرار میدهد وانسانها ئی  هم هستنند که سواد دارند و عبا دا

  الله الصالحین میشوندو خدمتگذار محر و  مان جا معه میشوند


    میگفتند من مخصو صا این تک مضر اب را میزنم  تا مردم عقب رو

  نبشت برداشتن از دیدنی ها وشنیدنی های مفید ا نسان ساز و ذ خیر ه

  کر دن در مغز ها ی خود باشند که با بی سوا دی زندگی د یگران را

  خراب ننما یند مگر یکی از آیات کرسی قر آن را نخوا ند ه ئی که میفر

  ماید خدا ولی آن کسانی میبباشد که ا ز جهل و نا دانی بنور علم و دانش

  منور میشوندو هر گاه ا ینا ن نا سپا سی کنند واز علم برای ا سارت

  ونابودی مخلوقات ا ستفاده کنند از نور ا ین علم خا رج میشوند ودر آتش

  جهل و خیانت های خود مخلد میگرد ند


   

  از آن تاریخ  ا ینجا نب  تا حا ل د ر سیرو سلوک سو ا د ا شخا ص گونا

  گون  وطنم هستم

  این را هم بگویم در گذشته های نه چندان دور بسیاری از بزرگان

  جامعه میا نه خوبی با کار مندان دولت ها ندا شتند حتی ا جازه همسری

  فر زند انشان را هم با ینگو نه ا شخاص نمی دا دند


   

  روزی که بچه بودم میخوا ستم شبانه به حمام محل ما ن بروم حمامی که

  به خا نواده ما احترام میگذاشت گفت آ قا شب حمام نرو جن و پری و از

  ماه بهتران دارد به مرحوم پدر بزرگ پدر یم حضر ت آ یت الله علوی

  مر عشی جریان حمامی را گفتم خندیدند گفتند هم درست    ا ست و هم

  غلط کلمه جن همان ا ست که پزشکا ن میگو یند میکروب ولی پری بی

  سوا دانی هستند که سر سفره های دو لت ها مینشینند وبا صطلاح برای

  یک د ستما ل یک قیصریه را آتش میزنند واز ماه بهتران مدیران کل و

  وزرا ئی هستند که ا ینگونه کار مند ان را هدایت میکنند


   

  وبایک آه طولا نی  گفتند ا ین یکی از فساد های باقی  ما ند ه دوران قا

  جار ا ست که با رث باقی مانده

  چند روز بعد گفتم من هر و قت  بزرگ شدم کار مند نمیشوم چون شما

  هم از آنها متنفر هستیدجواب دادند یک دولت توانا نبایستی تعداد  کار

  مندانشان از لشگر سلم و تور بیشتر باشد که مجبور گردد همه زرات

  اقتصاد ملی را خرج دادن خقوق کسانی بکنند که مشمول  ا ین ضر ب

  المثل گر دند آقا نو کری داشت نو کر چو کری و چو کر زنبیله گردان

  این نوکر وچوکر و زنبیله دار هامیتواننددر با زار آزاد کار هائی انجام

  دهندکه کشور ایران در اندک مدتی  ا بر قدرت شود و خود شان سر

  مایه دار و مطمعن  باش اگر سوا د د ا  شتند تن بکار مندی نمی دا دندکه

  از ر شوه خو اری زندگی کنند ا ینهابسیاری شان از                    

  کشاور ز ا ن خورده پا مزدشسان کمتر است که در زمین د یگران

  غلات میکارند


   

  نمونه این کارمندان خود اینجانب هستم که در سازمان بر نامه اسبق در

  چایکاری و چای سازی کشور خدمت میکردم وقتی نخست وزیر د کتر

  منو چهر ا قبال در میان جمع پایش را از درگاه ا دب و نزا کت خارج

  گذارد؟؟ با او بر خورد فیزیکی کردم و عطای اورا به لقایش بر گرداندم

  ومدت 54 سال است که از مرعداری چند صد عددی شروع کردم ومبل

  سازی ونساجی وکشا ورزی در مزرعه پدرم رندگی کردم ودر بازار

  دانشگاه جا معه سواد  ذ خیره کر دم هم پزشک عادی شدم وهم فلسفه ز

  ندگی کردن و آدم شدن آ موختم نه بقول پرو ین اعتصامی که سروده


   

  ای آنکه بمن راستی آ موزی ؟ خود از چه بره کج میگذ ا ری پا را

  آموز گار خلق میشوی اما . هیچ نمیدانی فرق ا لف و با را

  انباز مینما ئی و شر یکی چند پر  ورد گار صانع یکتا را

  بت میسازی در د ل و خندی برهمن او بو دا ر ا


   

  خنده دار ا ست مفت خور های جهان در د هه های ا خیر سه نوع کمو

  نیسم مردم فریب ساختند اول کمو نیسم جها نگشای اتحاد جما هیر شو را

  ئی  دوم کمونیسم ما ئو ئیسم چینی  سوم کمو نیسم اسلا می ایران در

  دودسته مجا هدین خلق و فدا ئیان خلق یکمشت  مفتخور تنبل بیعارگرد

  اینان جمع شدند که در خیل این کمونمیسم اسلاامی های ا یر ان یک

  دکتری بود بنام ار سنجانی که ر ئیس ساز مان  ا صلا حتات ارضی  شد

  بعدها سفیر ایران در واتیکان گرد ید در اروپا یک عده کمونیست با این آ

  قا مصاحبه کردند گفت من با این ا صلا حا ت ارضی یک اره  د ددم در

  ماتحت شاه فرو کرده ام که مطمعن هستم نا بو دشس میکند و ا یا دی

  شاه توی قهوه اشس سم ریختند و نا بودش کردند واین کمونیسم اسلا می

  ها در قالب ها ی گو نا گون هنوز در ادارات فعال ما یشا   هستند

  ومطمعن هستم در نقاب تئا تر زندگی در خدمت کمونیسم های  سیحو نی

  لانه کرده در ا مر یکا تیشه بر یشه   ا نقلاب اسلامی میزنند


  نمونه اش امروز در اخبار شنیدم که یکی از ا ین ما ه بهترا ن فرموده

  اند جامعه تو لید کنندگان چر ا با ید با هشت نه در صدسود تو لید کنند

  یکعده از 900 میلیارد تو مان سپرده هایشان هجده در صد سود بگیرند

  بمیرم ا لهی برای این تو لید کننده ها که یکی شان روغن پالم صنعتی را

  در غذای مر دم میریزد بد بخت ها نمی توا نند برای نوادگانشان سا

  ختمانهای چند میلیاردی د ر ا کناف د نیا بخرند با این سود کم هشت نه

  درصدی یکی از این متو سطین تولید کننده که قبل از انقلاب  دستگاه تو

  لیدی یا نداشت ؟؟ و اگر داشت یک ملیون تومان هم ارزش ندات شت

   اکنون از صد ملیارد هم بیشتر است مجبورند از کیسه دولت ماهی

  هشتاد ملیبون تومان حقوق بگیرند حال سپرده گذاری که  باز نشستگی و

  بیمه کاری ندا رد و  در مقابل این تو لید کنند گان کوچک ابدال هم نیست

  برای یک عمل جراحی  جشم لیزری شش دقیقه ئی شش ملیون تومان

  مزد داده است  واز نا چاری همه اموالش را فروخته ودر این با نکها

  سپرده گذارده حالا رندان پریان و از ما بهتران برای ا ینان دندان تیز کرده ا ند


   

  من اکنون وا رد 88 سالگی عمرم شده ام بخودم اجازه نمیدهم که در

  مجمعی باشم که اگر خدای نا خواسه رهبر 73 ساله ام فوت کنند من

  جانشین ا یشان را ا نتخاب کنم یا خدای نا خو ا سته ر هبر ا یران بشوم امروز با وضعیت بهداشت جهانی متوسط سن تا هفتاد سال هم میرسد

  خدا وند انشا الاله ر  هبر ایران را  زنده نگاه خواهد داشت 80 ساله ها

  در فکر خود شان و ا قتصاد خودشان باشند وقتی در دیگی یک کیلو

  گوشت با  100 کیلو آب میریزی معلوم ا ست خورنده بی رمق اسهال

  میگیردیک ملت 80 ملیونی سالی 80ملیون تن مواد مصرفی لازم

  داردکه این مقدار از ده ملیون هکتار زمین تولید میگردد سر زمین ایران 1600000

  کیلومتر مربع حدود یک میلیارد هکتا ر  زمین و سعت داردا گر10%  

  آ ن  قابل ا ستفاده باشد میشود یکصد ملیون هکتارما  آقایان از مابهتران

  برویم سواد یاد بگیریم این قدر درمصا بحه های خود آب

  در برکه سیحو نیسم لانه کرده در ا مریکا نریزید بگذارید این سپرده

  های ما در دست تو لید کنندگان خارج از مقامات پری بودن ومابهتران

  بودن برسد ا نشاالله وطن ما تا روز قیا مت کبرا زنده خواهد ماند

  وآیندگان بما و همت ما درود خواهند فرستاد


   

  من زمانیکه ازکار مندی درظر ف  54 سال دست کشیدم ماهی 800

  تومان حقوق برا بر 16 سکه طلا معادلا 16 ملیون امروز حقوق میگر

  فتم که  تا ا مروز میشدحدود 10 میلیارد تومان این کمکی که بود که

  بصثندوق ملی نمودم از گرسنگی هم نمردم امروز هم سپر ده ئی در

  بانک گذ ار ده ام که چشم امثال تو حسابگر  بی حساب هم د نبال آن ا

  ست آ یا حق ندارم حد اقل فر یاد بزنم مرگ بر کمو نیسم های دزد از

  طبیعت خدا وند و بخوانم  ای دشمن اگر تو سنگ خاره ئی من آ هنم جان

  من فدای خاک پاک میهنم


   

  اگر عمر م  با قی ماند این مقالات را ادامه مدهم ودعای خیرم برای کم

  سوا دا نانی است که فکر میکنند با داشستن مدارک دا نشگاهی با سوا

  دند سواد مانند گلی میباشد که صبر بسیار میخواهد که شود طالب فیض

  ونه هر سنگ و. گلی لولو مر  جان نشسود

   

   


  این مطلب تا کنون 7 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : سواد ,نیسم ,ملیون ,تومان ,کرده ,سپرده ,تومان حقوق ,ملیون تومان ,لانه کرده ,نیسم لانه ,سیحو نیسم ,

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر